Boka direkt

ADR – Farligt gods

BudAB transporterar farligt gods på väg i enlighet med det nationella och internationella ADR-avtalet (det europeiska avtalet om Internationella Vägtransporter av Farligt gods) och följer regelverket ADR för vägtransport för farligt gods. Dessa regler gäller inom alla länder som har gjort ADR-konventionen till lag. Syftet med dessa bestämmelser är att förhindra olyckor samt skador på person, egendom och miljö.

Det åligger avsändaren att följa reglerna för transport av farligt gods samt att förse BudAB med rätt dokumentation och uppgifter. BudAB säkerställer att all adekvat transportutrustning tillhandahålls samt att chaufför med korrekt utbildning tilldelas uppdraget. Vid transporter av farligt gods krävs alltid särskilda kontroller och därför måste dessa transporter bokas och bekräftas separat. BudAB har vissa egna restriktioner och vissa begränsningar, kontakta vår Trafikledning för mer information på Avsändaren har också vissa skyldigheter som är reglerade både i regelverk och i lag.
Avsändarens ansvar vid transport av farligt gods:

Avsändaren är skyldig att skapa och förse transportören med rätt dokumentation och information i enlighet med de regelverk som gäller för transporten. För vägtransport ADR krävs att en godkänd godsdeklaration bifogas med bokningen. Den måste innehålla rätt information, skriven på rätt sätt, i rätt följd och på rätt språk, enligt de internationella eller nationella regler som gäller.
Godsdeklaration måste innehålla bland annat:
1. UN nummer
2. Officiell transportbenämning
3. Klass
4. Förpackningsgrupp
5. Tunnelkod
6. Mängd/kvantitet, förpackningstyp
För avsändare av fullvärdigt farligt gods krävs enligt lag att avsändaren har en säkerhetsrådgivare kopplad till sin verksamhet. Säkerhetsrådgivaren kan vara intern eller extern men ska vara registrerad för avsändaren hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Samtliga personer hos avsändaren som kommer i kontakt med eller hanterar bokningar av farligt gods, ska vara utbildad enligt ADR kapitel 1.3.

Välkommen att kontakta oss på för mer information!